Obchodné podmienky e-shopu chránenej dielne PDF Tlačiť E-mail

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Charita Komárno n.o. Jokaiho 6 , 945 01Komárno, IČO: 42052980 zapísaná do registra OÚ v Nitre ,pod. číslom VVS/NO – 11/2009 taktiež do živnostenského registra na OU Komárno pod číslom 2009/06996-3,2009/06996-4,2009/06996-5. (ďalej len prevádzkovateľ), uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.rucnevyrobky.com (ďalej len obchod).

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

II. Povinnosti prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:
  • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR
 2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená:
  • Faktúru – daňový doklad
 3. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
  • za poškodenie zásielky kuriérskou službou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku vážneho obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

III. Povinnosti kupujúceho

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
  • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky
 2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.
 3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.
 3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.
 4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.
 5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 500,- € (päťsto eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
 6. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Prevádzkovateľ si môže vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky.
 7. Prevádzkovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
  • ak sa realizácia dodania, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane kupujúceho stane nemožným alebo sa opakovane oneskorí napriek určeniu dodatočnej doby
  • Kupujúci má právo odstúpiť od prevzatia tovaru, len ak prevádzkovateľ nesplnil podmienky dodania tovaru. Odstúpenie od prevzatia tovaru je akceptovateľné len v písomnej forme. Ak kupujúci odstúpi od prevzatia tovaru mimo dôvodov uvedených v obchodných podmienkach, je povinný zaplatiť predávajúcemu všetky náklady spojené s danou objednávkou a zmluvnú pokutu vo výške 40 €.

V. Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim (možnosť výberu pri zadávaní objednávky) bude tovar pripravený u prevádzkovateľa, kde si ho kupujúci preberie do 5 pracovných dní po výzve e-mailom od prevádzkovateľa obchodu.
 2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
 3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 4. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 5 dní) už zhotovených výrobkov a pri objednávke zákazky podľa možností 10 pracovných dní nakoľko ide o chránenú dielňu po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 21 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov, ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VI. Kúpna cena a platby

 1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode sú uvedené v eurách bez dane z pridanej hodnoty, nakoľko sme nezisková organizácia.
 2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.
 3. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
  1. Prevodný príkaz
   Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet prevádzkovateľa vedeného vo VÚB Komárno, číslo účtu 2646624153/0200 a ako variabilný symbol uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
  2. Vkladom na účet
   Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa – číslo účtu. Do účelu platby uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
  3. Dobierka
   Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra alebo prostredníctvom Slovenskej pošty. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky vrátane poštovného príplatok za zaslanie na dobierku podľa platného cenníku zvoleného prepravcom, alebo cenníka Slovenskej pošty.
  4. V hotovosti
   Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.
 4. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom bezhotovostného platobného styku, je tovar expedovaný najskôr po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.
 5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho zálohu pri daní zákazky na zhotovenie výrobkov a to 10 % z celkovej čiastky.

VII. Zľavy, poštovné, balné, minimálna hodnota nákupu a konštanty

 1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.
 2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.
 3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v systéme.

VIII. Ochrana osobných údajov

 1. Pri registrácii vyjadruje kupujúci súhlas k použitiu jeho osobných údajov prevádzkovateľom za účelom zaslania objednaného tovaru na jeho adresu, ale tiež súhlas na komunikáciu súvisiacu s registráciou a objednaným tovarom.
 2. Údaje zákazníkov sa tretím osobám neposkytujú v zmysle Zákona 58/1998. (s výnimkou orgánov k tomu Zákonom oprávnených)

IX. Záverečné a prechodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.
 3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.